Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PTWorks s.r.o., platné od 15.6.2017


Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základně kupní smlouvy uzavřené (dále jen „Kupní smlouva“) mezi PTWorks s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese www.pxa.cz a pxa.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu zboží ze sortimentu Prodávajícího.

Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem (Kupujícím spotřebitelem) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považován také ten, jenž uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem je každý, kdo není pro účely těchto Obchodních podmínek spotřebitelem.

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud toto jednání obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kupující obdrží od Prodávající kopii těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží Kupující při převzetí zboží. Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho žádosti Obchodní podmínky a Reklamační řád v elektronické(textové) podobě.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1. Kontaktní údaje Prodávajícího


Název: PTWorks s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 44/15, 27401 Slaný
IČ: 27643484
Zapsaná: C 121073 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 775 793 639
Email: obchod@pxa.cz

Provozovna a místo pro osobní odběr:
PTWorks s.r.o.
Plynárenská 44/15, 27401 Slaný
E-mail: obchod@pxa.cz
Internetové stránky: www.pxa.cz
Zodpovědná osoba: Aleš Kruml, tel.: +420 775 793 639

Provozní doba pro osobní odběr:
Viz https://www.pxa.cz/kontakt/

2. Informace

Informace o cenách zboží uváděných na internetových stránkách provozovaných Prodávajícím jsou uváděné včetně všech daní a poplatků. Ceny jsou závazné s výjimkou zjevných chyb a platné v době odeslání objednávky Prodávajícím.

Přijetí nabídky s dodatkem, výhradou nebo jinou změnou není přijetím nabídky.  

Kupující je při výběru zboží vázán nabídkou Prodávajícího a nemůže se od ní odchýlit. V případě, kdy Kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které Prodávající nabízí (včetně jiných vlastností tohoto zboží), smlouva nevznikne. Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím, jiné zboží může Prodávající dodat Kupujícímu pouze v případě, že se tak s Kupujícím předem písemně dohodne.

V případě přijetí plnění bez objednávky (nevyžádaného plnění) Kupujícím spotřebitelem, je  Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu toto plnění vracet a o dané skutečnosti ho o tom vyrozumět.

Prodávající vydá Kupujícímu bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy alespoň jedno vyhotovení. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Prodávající neumožňuje Kupujícímu ani třetí osobě přístup k uzavřeným Kupním smlouvám.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

3. Uzavření smlouvy

Kupující může uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek s Prodávajícím tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží) vloží do „košíku“ na internetových stránkách Prodávajícího. Kupující je dále povinen zvolit způsob dodání zboží a způsobu platby.

Kupující je při vyplnění objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věta obdobně.

Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním objednávky zkontrolovat či měnit požadované plnění, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím. Kupující odesláním objednávky zároveň bere na vědomí, že je povinen za zboží zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na jeho dodání. Prodávající po přijetí výše uvedené objednávky neprodleně odešle na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím potvrzení o přijetí jeho objednávky.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamační řád.

Po uzavření Kupní smlouvy lze Kupní smlouvu měnit pouze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího při převzetím věci.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4. Doručování zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží určené v kupní smlouvě Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního zboží uvádí Prodávající delší dodací lhůtu, dodá Prodávající zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení objednávky. V případě, že Prodávající u zboží uvádí dostupnost zboží „skladem“, odešle toto zboží nejpozději do tří pracovních dnů ode dne přijetí platby za objednávku. V případě platby dobírkou odešle toto zboží nejpozději do tří pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

Kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu určenou v Kupní smlouvě, včetně nákladů dodání zboží. Kupujícímu se doporučuje překontrolovat toto zboží při jeho převzetí.

Doklady vztahující se ke zboží (zejména daňový doklad atd.) předá Prodávající Kupujícímu při převzetí zboží, v odůvodněných případech (např. při tech. potížích na straně na straně Prodávajícího) nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.

Na základě žádosti Kupujícího Prodávající v písemné formě potvrdí v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující tyto práva uplatnit (Reklamační řád).

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v objednávce zboží, ceny a způsoby doručení se řídí dle aktuálního ceníku platného v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu dostupného zde: https://www.pxa.cz/doprava-a-platba/

Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu zboží závazně určit způsob jeho doručení.

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto zboží, od Kupní smlouvy odstoupit či zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) je Kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním zboží, odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře Kupujícím spotřebitelem na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího v poslední den této lhůty.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od Kupujícího spotřebitele na základě Kupní smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího spotřebitele, může mu Prodávající peněžité prostředky vrátit i jiným způsobem.

Jestliže Kupující spotřebitel zvolil při dodání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá zpět Prodávajícímu.

Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V tomto případě je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici zde:
https://www.pxa.cz/dokumenty-ke-stazeni/

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že je zboží bez vad. Pokud má převzaté zboží v době převzetí vady, zejména např. zboží nemá ujednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc obvykle používá, zboží není kompletní, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, zboží není v jeho odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, odpovídá za tyto vady zboží Prodávající.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění nejpozději v případě nového zboží do dvou let od převzetí zboží. Výše uvedené se neuplatní na vady zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo na vady vyplývající z povahy věci.

Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci; není-li to možné, může Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti věci. V ostatních případech má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu.

V případě odstranitelné vady má Kupující spotřebitel právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Pokud Kupující spotřebitel některé z výše uvedených práv nevyužije, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku Kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že Kupující spotřebitel před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí u spotřebního zboží v 24 měsíční záruční době v případě zboží nového a ve 12 měsíční záruční době v případě zboží použitého nebo rozbaleného. V případě, že je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu či v reklamě postupuje se podle ustanovení Občanského zákoníku o Záruce za jakost.

V této lhůtě je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V případě oznámení vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) má Kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u Prodávajícího, příp. u jiné osoby určené Prodávajícím (např. v záruční listině, v potvrzení vydaném Prodávajícím na základě sdělení Kupujícímu ohledně jeho práv plynoucích z vadného plnění), bez zbytečného odkladu od zjištění vady na zboží. V případě, kdy Kupující uplatní některé z práv vadného plnění písemně nebo elektronicky, uvede zde své údaje, vadu věci, stejně tak právo z vadného plnění, jaké si zvolil (způsob vyřízení reklamace). Prodávající potvrdí v písemné formě Kupujícímu kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně v písemném odůvodnění zamítnutí reklamace.

Veškeré formuláře ke stažení najdete zde:
https://www.pxa.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být za tímto účelem při přepravě zabaleno ve vhodném obalu k zamezení možnosti jeho poškození, čisté a kompletní (pokud to vyžaduje povaha vady a způsob provedení opravy).  

Prodávající je povinen ihned, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu spotřebiteli v této lhůtě sdělí.

Reklamaci Kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.   

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího písemně informovat (e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS).

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupující a marketingových akcí prodávajícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře uveřejněného na stránkách Prodávajícího.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

V případě registrace vlastního účtu Kupujícího na internetových stránkách Prodávajícího platí výše uvedené obdobně.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší pouze příslušné obecné soudy České republiky.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující spotřebitel se může kdykoliv se svou stížností vzniklou v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci.

10. Ostatní

Záloha na zboží
V případě objednávky speciálního zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, Kupujícím může Prodávající požadovat úhrady zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho objednávky.

Dárky
V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vydat kromě vráceného zboží i veškeré s tím související plnění (dárky apod.) včetně toho, oč se obohatil. Pokud tak neučiní, bude to ze strany Prodávajícího považováno jako bezdůvodné obohacení. Pokud vydání souvisejícího plnění není ze strany Kupujícího možné, má Prodávající nárok na peněžitou náhradu v obvyklé výši.

Informace a poradenství
Prodávající sděluje veškeré ústní i písemné informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží podle nejlepšího vědomí a informací získaných vlastní zkušeností nebo informací poskytnutých výrobcem či dodavatelem.

Stížnosti
Kupující může veškeré své stížnosti a připomínky týkající se smluvního vztahu uzavřeného mezi ním a Prodávajícím uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího nebo písemně zasláním na e-mailovou adresu: obchod@pxa.cz. V případě, že má stížnost obsahové náležitosti jako reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace podle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

Písemná komunikace
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují adresa provozovny Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v objednávce.

Ostatní případy, které nejsou uvedeny v těchto smluvních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15. června 2017.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.